Tag Archives: cao lầu quán Ông Hai

Cao Lầu Ông Hai

Quán Ông Hai (Mr.Hai Noodles) một thương hiệu có tiếng lâu đời trên 20 năm...

Địa chỉ: 6a, Trương Minh Lượng, Thành phố Hội An, Quảng Nam